Zásady ochrany osobných údajov

Platné od 25.5.2018

V súlade s článkom 13 a súvisiacich Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („ďalej len nariadenie GDPR“)

Zásady spracúvania osobných údajov poskytujú kompletný a vyčerpávajúci prehľad tak povinne poskytovaných informácii ako aj doplňujúcich informácii o spracovaní osobných údajov prevádzkovateľom ANGLICKÁ ŠKOLA, s.r.o. IČO: 44504837, DIČ: 2022720381, so sídlom Cukrová 14, 813 39 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“). A to tak, aby osoby, ktorých sa údaje týkajú, získali dôveru v zákonnosť spracúvania osobných údajov. 

Rešpektujeme a v plnej miere uplatňujeme požiadavky nariadenia GDPR. Ak vznikne akákoľvek otázka alebo nejasnosť, kontaktujte nás prostredníctvom office@anglickaskola.sk.

Ochrana osobných údajov

ANGLICKÁ ŠKOLA, s.r.o. má ako hlavný predmet činnosti vyučovanie v odbore cudzích jazykov – anglický jazyk, prekladateľské a tlmočnícke služby – anglický jazyk a organizovanie kurzov anglického jazyka.

Prevádzkujeme webovú stránku www.anglickaskola.sk prostredníctovom ktorej informujeme o našej činnosti v oblasti skupinových kurzov, individuálnych a firemných kurzov, detských kurzov  a letných táborov a ohľadne noviniek, ktoré pripravujeme počas roka. Prostredníctvom stránky získavame nových študentov.

Vedieme evidenciu študentov Anglickej školy, pričom v tejto súvislosti spracúvame osobné údaje, akými sú telefónne čísla, e-mailové adresy, dátumy narodenia, rodné čísla, adresy trvalého pobytu študenta.

Tieto údaje spracúvame aj za účelom zasielania pravidelných newsletterov alebo personalizovaných e-mailov, resp. iných elektronických správ, alebo na telefonickú komunikáciu, prípadne sms komunikáciu týkajúcu sa informácií súvisiacimi s činnosťou Anglickej školy.

Takto uskutočňujeme spracúvanie osobných údajov výlučne v rozsahu a prostriedkami uvedenými v týchto Zásadách spracúvania osobných údajov. Dodržiavame transparentnosť a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov.

 

Úvodné vysvetlenie

Osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

Pre zaistenia vedenia databázy študentov a komunikácie s nimi o činnosti Anglickej školy v súlade s ustanovením článku 9 ods. 2 písm. d) nariadenia GDPR, spracovávame osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

  • Meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, národnosť a štátna príslušnosť

 

Pre zaistenia zasielania newsletterov a iných elektronických správ a pre telefonickú komunikáciu v nasledovnom rozsahu:

  • Meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo

 

Pre zaistenia pravidelnej fakturácie, vydanie certifikátov a potvrdení pre zamestnávateľov o ukončení štúdia danej úrovne:

  • Meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, národnosť a štátna príslušnosť, IČO, DIČ

 

Osobné údaje sa spracúvajú na právnom základe súhlasu dotknutej osoby, pričom udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov je dobrovoľné.

      A. Ako sa získavajú osobné údaje?

  1. Informácie priamo od dotknutých osôb

Prihlásenie prostredníctovom e-mailu

Dotknuté osoby, aby mohli dostávať newsletter a iné elektronické informácie udelia súhlas so spracovaním osobných údajov.

Prihlásenie prostredníctvom on-line prihlášky

Dotknuté osoby, ak sa prihlásia do kurzu prostredníctvom on-line prihlášky, udelia súhlas so spracovaním osobných údajov elektronicky, kde uvedú meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Prihlásenie nového študenta

Ak sa dotknutá osoba neprihlási pomocou on-line prihlášky, ale osobne, resp. telefonicky, udelí nám písomný súhlas na spracovanie osobných údajov; meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Fakturácia a vystavenie certifikátu, potvrdenie pre zamestnávateľa

Dotknutá osoba udelí písomný súhlas na spracovanie osobných údajov, akými sú okrem mena a priezviska, e-mailovej adresy a telefónneho čísla aj dátum narodenia, rodné číslo a adresa trvalého pobytu.

  1. Ako sa spracúvajú osobné údaje?

Údaje evidujeme v databáze študentov Anglickej školy

1 . Informovanie o činnosti Anglickej školy

Pre realizáciu činnosti Anglickej školy využívame osobné údaje študentov na ich pravidelné informovanie o výučbe, zmene výučby, dohodnutia si termínov, a pod.

2 . Marketing – zasielanie newsletterov a noviniek

Získané osobné údaje využívame na posielanie noviniek a informácií o činnosti Anglickej školy.

3 . Faktúry a vystavovanie certifikátov

Získané údaje používame na dokladovanie platieb a vystavenie certifikátu dotknutej osoby.

  1. Aké práva máte?

Uplatňovanie práv, ktoré Vám garantuje GDPR, je z nášho pohľadu posilnením Vašej dôvery v zákonnosť nášho spracúvania osobných údajov. Máte preto možnosť si uplatniť nasledovné práva:

1.    Právo na prístup k údajom  

Užívatelia majú právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú ich osobné údaje. S týmto právom súvisí aj právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie s tým súvisiace.
 
2.    Právo na opravu údajov  

Užívatelia majú právo, aby boli bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené nesprávne, neúplne alebo neaktuálne ich osobné údaje, a to bez ohľadu na dôvod vzniku nepresnosti.

3.    Právo na výmaz

Máte právo žiadať, aby Anglická škola, s.r.o. ukončila spracúvanie a vymazala všetky jej osobné údaje, ak sú splnené podmienky stanovené GDPR. Najmä v situáciách, kedy užívatelia odvolajú udelený súhlas alebo pominie účel, na ktorý sa údaje spracúvali. 

4.    Právo na obmedzenie spracúvania 

Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania údajov napríklad, ak je pochybnosť o správnosti spracúvania osobných údajov a to na dobu umožňujúcu Anglicej škole overiť správnosť osobných údajov. 

5.    Právo na prenos

Máte právo žiadať prenos osobných údajov, ktoré sú spracúvané v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a majú právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi alebo pre seba. Uplatnenie tohto práva nemá vplyv na poskytovanie služieb. 

6.    Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov:
a)    spracúvania osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu alebo plnenia úloh vo verejnom záujme,
b)    spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa,.

Nebudeme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť spracúvania testom proporcionality.

7.    Kontaktné údaje pre uplatnenie práv

Práva môžete uplatniť aj prostredníctvom nami poverenej osoby: office@anglickaskola.sk.

8.    Kontaktné údaje na dozorný orgán

Máte právo sa obrátiť so sťažnosťou na spracúvanie Vašich osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov:

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36064220
email: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

  1. Doplňujúce informácie

1.    Neplnenie zákonnej povinnosti

Poskytovanie osobných údajov v zmysle týchto Zásad spracúvania osobných údajov nie je plnením zákonnej požiadavky podľa GDPR alebo osobitného zákona.

2.    Oprávnený záujem

Anglická škola, s.r.o. spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu pri zabezpečovaní svojej činnosti, komunikácii s dotknutými osobami a informovaní o svojej činnosti, vrátane zlepšovania svojej činnosti (elektronická a telefonická komunikácia, newslettre) a zabezpečenia bezpečnosti osobných údajov. Oprávnený záujem spočíva ďalej aj
-    v ochrane dotknutých osôb pred nekalými praktikami,
-    v zabezpečení súladu s požiadavkami všeobecne záväznými právnych predpisov v SR,
-    v umožnení komunikácie medzi dotknutými osobami a prevádzkovateľom v záujme zlepšenia činnosti a komunikácie.